Nova zakonodaja o voznikih in sladkorna bolezen

Oct 13, 2011

Ocena sposobnosti bolnika za vožnjo se po novem ocenjuje glede na tveganje za hipoglikemijo in ne po vrsti zdravil, ki jih prejema.

Zakon o voznikih

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101703

Poudarki:

Voznik je osebno odgovoren za varno vožnjo (48. Člen)

Vrste in izvajalci zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov (15. Člen):

seznam.

Če zdravnik specialist oziroma izbrani osebni zdravnik med pregledom ali zdravljenjem imetnika vozniškega dovoljenja utemeljeno podvomi o njegovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo ….ga izbrani osebni zdravnik napoti na kontrolni zdravstveni pregled…. (81. In 79. Člen)

 

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

http://www.uradni-list.si/1/content?id=104187

Poudarki:

Opredelitev prve in druge skupine za razvršanje kandidatov (2. Člen):

  • prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
  • druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.

Voznik iz prve skupine, ki opravlja vožnjo kot glavni poklic, mora poleg pogojev iz Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev izpolnjevati tudi pogoje za drugo skupino po tem pravilniku (19.član)

Huda hipoglikemija v času budnosti za voznike iz druge skupine je posebej poudarjena že v Izjavi o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika:

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-047-02201-OB~P002-0000.PDF

 

Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-047-02201-OB~P001-0000.PDF

Poglavje 5. SLADKORNA BOLEZEN (dobesedni navedek)

1. Splošno: Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeležence v prometu, kadar njeno zdravljenje spremlja možnost pojava hipoglikemije, saj ta povzroči prehodno zmanjšanje funkcionalne sposobnosti za vožnjo. Huda hipoglikemija po tem pravilniku pomeni, da je voznik potreboval pomoč druge osebe.

Voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z zdravili, ne izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.

Sposobnost za vožnjo je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Pri vozniku s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (diabetično retinopatijo oziroma diabetično nevropatijo) se pri oceni zmožnosti za vožnjo upoštevajo tudi poglavja priloge, ki se nanašajo na ta stanja.

Voznik, ki ima ponavljajoče se hude hipoglikemije (kar pomeni, da je imel drugo hudo hipoglikemijo v obdobju 12 mesecev) oziroma se nastanka hipoglikemije ne zaveda, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja. Tveganje za hudo hipoglikemijo je v posameznih primerih mogoče pomembno zmanjšati z ustrezno edukacijo in spremembo režima zdravljenja in s tem odpraviti ponavljajočo se hudo hipoglikemijo.

2. Vozniku prve skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša:

– če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi izvidov rednih (tj. vsaj enkrat letno), individualno prilagojenih zdravniških pregledov, opravljenih pri zdravniku, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (izbranem osebnem zdravniku ali diabetologu (specialistu internistu ali pediatru, usmerjenemu v diagnostiko in zdravljenje sladkorne bolezni)), ki morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije;

– le izjemoma vozniku, ki je imel ponavljajočo se hudo hipoglikemijo oziroma ki se nastanka hipoglikemije ne zaveda, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki voznika zdravi ter pod naslednjimi pogoji: da je nevarnost nastanka ponavljajoče se hude hipoglikemije prenehala oziroma se voznik nastanka hipoglikemije zaveda (zaradi ustrezne edukacije, spremembe načina življenja in podobno) in da je zmožen razumeti tveganje ter predvideti, prepoznati in preprečiti hipoglikemijo.

Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda zdravniško spričevalo vozniku prve skupine s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z zdravili in hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je pet let. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v medicinski dokumentaciji.

3. Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša:

– če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika, ki zdravi voznika (diabetologa ali izbranega osebnega zdravnika). Usmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije;

– če se voznik zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, mora diabetolog pri izdaji usmerjenega izvida upoštevati naslednja merila, kar mora biti iz mnenja tudi razvidno:

– da voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije ali hude ponavljajoče se hipoglikemije;

– da sladkorna bolezen ne povzroča nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali voznika,

– da voznik prikaže zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v krvi (vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času vožnje);

– da voznik dokaže poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti hipoglikemije, poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnost hipoglikemije na najmanjšo možno stopnjo in poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije.

Pri vozniku, pri katerem je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki zdravi voznika, ponovno oceni zmožnost za vožnjo.

Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku iz druge skupine s sladkorno boleznijo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je tri leta. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v medicinski dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev.

 

Osnutki izvidov:

Prva skupina: Sladkorna bolezen, ki se zdravi z zdravili – ocena zdravstvene zmožnosti za voznika oziroma kandidata za voznika za bolnika brez ponavljajoče se hude hipoglikemije ali nezavedanja hipoglikemije.

– Prva skupina: Sladkorna bolezen, ki se zdravi z zdravili – ocena zdravstvene zmožnosti za voznika oziroma kandidata za voznika za bolnika, ki je imel ponavljajočo se hudo hipoglikemijo oziroma ki se nastanka hipoglikemije ne zaveda.

– Druga skupina: Sladkorna bolezen, ki se zdravi z zdravili, kjer pojav hipoglikemije ni verjetnejši – ocena zdravstvene zmožnosti za voznika oziroma kandidata za voznika.

– Druga skupina: Sladkorna bolezen, ki se zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši – ocena zdravstvene zmožnosti za voznika oziroma kandidata za voznika.