Oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo mora temeljiti na dosežkih znanosti, strokovnih smernicah, standardih in kliničnih poteh, ki jih je treba stalno posodabljati skladno z razvojem stroke ter spremljati njihovo izvajanje zagotavljanja kakovosti, učinkovitosti in varne oskrbe. Pri zdravljenju bolnikov s sladkorno boleznijo sodeluje multidisciplinarni tim. Cilj tima, v katerem so zdravniki, diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, zdravstveni tehniki, psihologi, laboratorijski delavci in drugi, je izgraditi bolnika, opolnomočenega za celostno vodenje njegove bolezni.

Nujna je celovita oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo, ki na vodilno mesto postavlja kakovostne, z dokazi podprte in dobro izvedene strukturirane edukacijske programe, ki zajemajo vse glavne vidike sladkorne bolezni in samooskrbe ter prispevajo k višji kakovosti življenja in zadovoljstva ter k ugodnejšim izidom zdravljenja.

Vodenje te kronične in kompleksne bolezni ima nekaj značilnosti, kar za zdravstvene delavce in zdravstveni sistem predstavlja poseben izziv. Še posebej, kadar gre za bolezen, ki jo lahko preprečimo z zdravim načinom življenja in je njen nastanek prikrit, kakor velja za sladkorno bolezen tipa 2. In še toliko bolj, ker jo pogosto spremljajo druge kronične bolezni, npr. dislipidemija in arterijska hipertenzija ter debelost. Ali pa kadar se srečajo s sladkorno boleznijo tipa 1, kjer je preskrba telesa z inzulinom povsem odvisna od dovajanja eksogenega inzulina.

S sladkorno boleznijo se srečujejo v preventivnih centrih in v drugih dejavnostih na primarnem ter sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Knjigo, ki smo jo izdali, smo poimenovali priročnik, saj s svojim obsegom odraža obsežnost obravnave bolnika s sladkorno boleznijo v interdisciplinarnih timih. Priročnik je napisan s tako širokim zornim kotom, da zajame vse ključne vidike obravnave sladkorne bolezni.

Uredniki smo se ves čas zavedali pomena celovite oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo, zato smo v priročnik vnesli strokove vsebine, ki podrobneje opisujejo strokovna spoznanja o bolezni ter njenih posledicah, načinu zdravljenja, edukaciji in organiziranosti oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo. Priporočila ter razlage temeljijo na visokem strokovnem znanju in tudi na lastnih izkušnjah avtorjev, ki prihajajo iz prakse.

Vsebine so sodobne, zato je priročnik primeren za zdravstvene delavce, ki se na novo srečujejo s to tematiko, ter tudi za osvežitev znanja tistim, ki so v oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo že vključeni, saj so predstavljeni pristopi in metode, ki se trenutno implementirajo. Lahko je v pomoč zdravstvenim delavcem v ambulantni dejavnosti ter še posebej v družinski medicini, v kateri se zdravstvena oskrba nadgrajuje v smeri okrepljene promocije zdravja, preprečevanja kroničnih bolezni, njihovega zgodnjega odkrivanja, uspešnega vodenja ter integrirane skrbi za bolnika, ki ima pogosto več kroničnih bolezni hkrati. Priročnik utegne biti še posebej zanimiv študentom različnih zdravstvenih profilov, saj prikazuje premoščanje med teorijo in prakso in hkrati osvetljuje, da se v zdravstvu ne smemo zapreti samo za zidove lastnih strok, če želimo uspešno obvladovati izzive medicine prihodnosti.

Upamo, da bo priročnik dosegel svoj namen in bistveno obogatil znanje o bolezni vseh, ki so vključeni v kompleksno zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo.

Urednice: Slavica Vujičić, Milenka Poljanec Bohnec, Barbara Žargaj

Naročilnica za priročnik.