DiabZS

Skupaj za zdravje

by Iztok Štotl on

Skupaj za zdravje

Ena od pomembnih nalog, kjer so bile še 2010 velike vrzeli, je zagotavljanje enake dostopnosti do edukacije za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 in tudi oseb, ki imajo MTG/MBG.

Še posebej je bila dostopnost okrnjena na nivoju družinske medicine. Pomemben korak od leta 2011 predstavljajo referenčne ambulante družinske medicine, kjer je vzpostavljen enoten model obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 in oseb z MBG/MTG; DMS so usposobljene, da tudi one (dodatno k že obstoječi obravnavi, ki jo nudi specialist družinske medicine) bolnikom/osebam ponudijo zanesljive in verodostojne kratke informacije; ker za bolnika tim družinske medicine skrbi celo življenje, je ta stalna možnost, da bolnik prejme verodostojne informacije, izjemno pomembna.

Bolniki/osebe pa imajo pogosto vprašanja, ki zahtevajo več časa, poleg tega pa ima individualno svetovanje svoje omejitve in slabosti. V projektu »Skupaj za zdravje«, ki ga je vodil NIJZ, so zato pripravljeni trije novi edukacijski programi, ki so namenjeni edukciji oseb z mejno bazalno glikemijo/moteno toleranco za glukozo ter bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se vodijo le v timu družinske medicine (torej ne v diabetološkem timu).

V skupini za pripravo programov smo sodelovali posamezniki iz različnih inštitucij, nivojev zdravstvenega varstva, iz različnih poklicnih skupin, z recenzijo predstojnika naše terciarne ustanove in – na kar smo še posebej ponosni – vključen je bil tudi predstavnik bolnikov.

Programi so bili najprej oblikovani na podlagi teoretičnih izhodišč, praks iz drugih držav in večdimenzionalnega znanja in veščin delovne skupine. Nato so bili pilotno preizkušeni v treh centrih za krepitev zdravja, in na podlagi razultatov tega preizkušanja so pripravljeni programi za razširitev v 25 novih centrov za krepitev zdravja, s čimer bomo pričeli v letu 2018.

Izdelani so priročniki za DMS, ki te programe izvajajo, in jih sedaj v imenu skupine delim z vami:

Zvišan krvni sladkor:

http://www.skupajzazdravje.si/media/splet.zvisan.krvni.sladkor.za.osebe.z.mtg.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/zvisan-krvni-sladkor

Sladkorna bolezen tipa 2

http://www.skupajzazdravje.si/media/e_sladkorna.bolezen.tipa.2.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/sladkorna-bolezen-tipa-2

Sladkorna bolezen skozi življenje

http://www.skupajzazdravje.si/media/splet.sb.skozi.zivljenje.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/s-sladkorno-boleznijo-skozi-zivljenje-prirocnik-za-izvajanje-delavnice

Več o tem lahko izveste na letošnji nacionalni konferenci ob dnevu slakdorne bolezni, informacije in prijava so možne tukaj:

http://www.nijz.si/sl/dogodki/nacionalna-konferenca-obvladovanja-sladkorne-bolezni-2017

Lep pozdrav,

Jelka Zaletel

Priprava sladkornih bolnikov na kolonoskopijo

by Iztok Štotl on

Izšla so nova priporočila za obravnavo sladkornih bolnikov ob kolonoskopiji. Strokovna podlaga za priročnik in navodila za zdravstvene strokovnjake ter bolnike so smernice, ki jih je pripravila delovna skupina diabetologov Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana septembra 2016.

Celotni priročnik s praktičnimi napotki si lahko prenesete iz naslednje povezave:

Priprava bolnikov s sladkorno boleznijo na kolonoskopijo

 

Redni zbor članov in sestanek sveta DiabZS

by Iztok Štotl on

Spoštovani kolegi,

vabim vas na redni zbor članov Diabetološkega združenja Slovenije (DiabZS), ki bo združen s sestankom Sveta DiabZS. Sestanek bo v torek, 13. marca 2012, od 16. do 19. ure v Ljubljani (točen kraj srečanja sporočim naknadno).

Dnevni red srečanja.

V vsebini sestanka poudarjam tri točke:

V prihodnjh dveh letih je ključna naloga našega združenja analiza stanja na sekundarnem nivoju in identifikacija problemov. Ugotoviti želimo, na kakšne načine bi jih lahko reševali skupaj z združenjem.

Referenčne ambulante prinašajo drugačno strukturo oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo v družinski medicini, kar vpliva tudi na delo v naših ambulantah.

Kaj pričakujete od DiabZS, kaj so vaši vsakodnevni problemi?

Tudi letos bosta na srečanju prisotna predsednik ZDDS Janko Kušar in predsednica ZZN-SMSE Mateja Tomažin.

Lep pozdrav,

Jelka in Alenka

Koordinativna skupina Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 pri Ministrstvu za zdravje je danes v Ljubljani pripravila nacionalno konferenco ob dnevu sladkorne bolezni. Na konferenci so partnerji nacionalnega programa predstavili rezultate svojega dveletnega dela na področju obvladovanja sladkorne bolezni.

Sladkorna bolezen sodi med tiste kronične bolezni, ki zaradi svoje pogostnosti ter zahtevne in kompleksne obravnave predstavljajo velik javno-zdravstveni problem. V Sloveniji je po ocenah 136.000 bolnikov s sladkorno boleznijo. Neposredne stroške zdravljenja sladkorne bolezni in njenih posledic na letni ravni ocenjujemo na okoli 105 milijonov evrov.

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020

Sladkorna bolezen za bolnike in njegove bližnje predstavlja veliko breme. Potrebujejo dostopno, kakovostno in učinkovito obravnavo, ki jo zagotavljajo zdravstveni delavci različnih specialnosti in ravni, in v katero se lahko aktivno vključujejo bolniki. V prihodnje bo treba zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2, preprečiti oziroma odložiti sladkorno bolezen tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem, povečati možnosti za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni, zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni. Prav to so krovni cilji Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni – Strategije razvoja 2010-2020, ki smo ga pred dvema letoma sprejeli v Sloveniji.
Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni je strateški dokument, s katerim želimo na ravni Republike Slovenije vzpostaviti in okrepiti sodelovanje med različnimi partnerji v družbi za uspešnejše obvladovanje sladkorne bolezni. Vključuje tako preprečevanje sladkorne bolezni in njeno zgodnje odkrivanje kot oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo ter spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni. Nacionalni program določa cilje, ki jih želimo v Sloveniji uresničiti na teh področjih, predlaga spremembe ter predvsem omogoča boljše in na skupnih vrednotah utemeljeno povezovanje med različnimi ključnimi partnerji – stroko, bolniki in plačnikom, ki sodelujejo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Akcijski načrt za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2011

V dveh letih smo partnerji v programu – bolniki in stroka skupaj z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvedli številne aktivnosti. Partnerji v zdravstvu in zunaj njega smo delovali usklajeno in okrepili sodelovanje tudi s pomočjo Koordinativne skupine. Pri izvajanju Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2011 smo med drugim pripravili oceno števila bolnikov s sladkorno boleznijo in stroškov zdravljenja, izboljšali oskrbo in prepoznavanje bolnikov s sladkorno boleznijo ter vzpodbujali zdrav način življenja. Akcijski načrti bodo tudi v prihodnje omogočili boljše povezovanje aktivnosti, spremljanje rezultatov na tem področju in smiselno nadgrajevanje prihodnjih ukrepov.

Zloženka Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj

Ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni je Koordinativna skupina pripravila zloženko z naslovom Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj, ki bo med drugim pomagala pri osveščanju ljudi o sladkorni bolezni, čimprejšnjem odkrivanju in ukrepanju. Zloženka in današnja nacionalna konferenca pa sta hkrati tudi predstavitev doseženega pri obvladovanju sladkorne bolezni v zadnjih dveh letih.

Število bolnikov s sladkorno boleznijo:

V Sloveniji je po ocenah 136.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, 109.000 je znanih, približno 20 % oz. 27.000 pa še ni odkritih. V letu 2010 je zdravila za zniževanje krvnega sladkorja prejemalo 92.500 bolnikov, kar je po ocenah 85 % vseh bolnikov z znano sladkorno boleznijo, brez zdravil pa se zdravi približno 16.500 bolnikov. Ocena števila vseh bolnikov s sladkorno boleznijo je izvedena na osnovi podatkov evropskih držav z uporabo števila prejemnikov zdravil v Sloveniji s predpostavkami: 20 % bolnikov s sladkorno boleznijo še ni odkritih, 15 % bolnikov z znano sladkorno boleznijo se zdravi brez zdravili. Po teh ocenah ima sladkorno bolezen 6,6 % prebivalstva. Leta 2010 se je 5.000 novih bolnikov začelo zdraviti z zdravili za zniževanje krvnega sladkorja, kar je 10 % več kot v letu 2008. Vir: IVZ RS

Sladkorna bolezen in stroški:

Neposredni stroški zdravljenja sladkorne bolezni zajemajo predvsem stroške za opravljene zdravstvene storitve, predpisana zdravila, medicinsko tehnične pripomočke in nadomestila za začasno odsotnost od dela v času zdravljenja te bolezni. Neposredni stroški za zdravljenje sladkorne bolezni, ki obsegajo vse zdravstvene storitve, dosegajo na letni ravni po tej oceni okoli 35 milijonov evrov. Stroški za zdravila za zniževanje krvnega sladkorja so v letu 2010 dosegli 25,6 milijona evrov. V letu 2010 so stroški za pripomočke pri zdravljenju sladkorne bolezni znašali 34,2 milijona evrov oz. skorja 33 % vseh stroškov za medicinsko tehnične pripomočke. Nadomestila za odsotnost z dela zaradi sladkorne bolezni znašajo 9,7 milijona evrov, od tega v breme delodajalcev 5,3 milijona evrov in iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja 4,4 milijona evrov.

V navedenih podatkih niso zajeti vsi stroški, ki nastanejo zaradi zdravljenja posledic sladkorne bolezni, npr. slepota, odstop mrežnice, amputacije, dialize itd., ki so lahko zelo obsežni in se nanašajo na stroške zdravstvenih storitev, zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov in odsotnost z dela zaradi bolezni. Neposredne stroške zdravljenja sladkorne bolezni in njenih posledic na letni ravni ocenjujemo tako na okoli 105 milijonov evrov. Viri: Zdravstveni statistični letopis Slovenija 2008, Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010

Sladkorna bolezen pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih:

Sladkorna bolezen tip 1, ki je posledica uničenja beta celic trebušne slinavke, ki izločajo inzulin, pri mladih skokovito narašča. Največje naraščanje pogostnosti sladkorne bolezni tip 1 zasledimo pri predšolskih otrocih, kjer je v zadnjih desetih letih povečanje pogostnosti kar 15 % na leto, v celotni populaciji otrok in mladostnikov pa se letno naraščanje pogostnosti približuje 5%. Sladkorne bolezni tipa 1 zaenkrat ne znamo preprečiti ali ozdraviti, izboljšujejo pa se metode podkožnega dovajanja inzulina in merjenja sladkorja, predvsem z uporabo sodobnih inzulinskih črpalk, kvalitetnih merilnikov sladkorja v krvi in v zadnjih letih tudi senzorjih za neprekinjeno merjenje glukoze v podkožju. S temi tehničnimi pripomočki starši in mladi ljudje lažje in bolj uspešno vodijo sladkorno bolezen, kar je ključno za normalen razvoj možganovine ter za preprečevanje hudih kroničnih zapletov, kot so diabetična okvara oči, ledvic, živčevja in ožilja. Predvsem mlajši otroci so pri vodenji sladkorne bolezni povsem odvisni od pomoči okolice, doma staršev in skrbnikov, v vrtcu in šoli pa vzgojiteljic, učiteljic in učiteljev. Zato je še posebej pomembno, da vsi ti dobro poznajo potrebne ukrepe za vodenje sladkorne bolezni. Letos predstavljamo nov priročnik, ki je namenjen prav osebju v vrtcih in šolah, tako da bodo otroci in mladostnikih s sladkorno boleznijo bolj sprejeti in bolj varni tudi v tem okolju. Iskreno upamo, da težko kronično bolni otroci in mladostniki tudi v slovenskih šolah zaradi svoje bolezni ne bodo več diskriminirani. Vir: Pediatrična klinika Ljubljana

Tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni – več kot tekmovanje:

Sladkorna bolezen predstavlja epidemijo moderne dobe, zato je osveščanje mladih o neozdravljivem obolenju pomembno, vendar pa je za preventivo nujno tudi zmanjševanje vplivov nezdravega življenjskega sloga. Zveza društev diabetikov Slovenije od leta 1999 pripravlja tekmovanje za učence in dijake v poznavanju sladkorne bolezni in zdravega načina življenja. Osnovni cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni, pridobivanje znanja o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, motiviranje za nadaljnje poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij. Sodelovanje učencev in dijakov na tekmovanju je prostovoljno, množičnost pa iz leta v leto narašča. V letih 2010 in 2011 se je tekmovanja udeležilo več kot 18.300 tekmovalcev od 12 do 18 let. Mladi se namreč vedno bolj zavedajo povezave zbolevanja za sladkorno boleznijo tipa 2 z nepravilnim prehranjevanjem, nezadostne telesne dejavnosti ter psihičnimi preobremenitvami. Tekmovalci prejmejo brezplačno knjižico Abecedarij sladkorne bolezni avtorja Aleša Skvarče. Vir. Zveza društev diabetikov Slovenije

Da bolj zdrava izbira postane tudi lažja izbira:

V Sloveniji poteka proces priprave dokumenta Nacionalnega programa prehranske politike za obdobje 2012-21. V tem strateškem dokumentu želimo umestiti učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili pogoje za bolj zdrave prehranjevalne navade prebivalstva in bodo nadgradnja že uveljavljenih ukrepov preteklega Nacionalnega programa prehranske politike za obdobje 2005-2010. S programom želimo doseči, da se bodo prebivalci bolj zdravo in uravnoteženo prehranjevali in zmanjšali tveganja za nastanek nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni, ki zmanjšujejo kvaliteto življenja posameznika in predstavljajo finančno breme za zdravstveno blagajno.
Z nekaterimi že realiziranimi ukrepi je bolj zdrava izbira postala tudi lažja. Kljub prizadevanjem pa so debelost otrok in mladostnikov ter iz nje izhajajoče bolezni še vedno v porastu. Podatki kažejo, da slovenski mladostniki na dan popijejo premalo tekočine, kljub vsemu pa vnos pijač z dodanim sladkorjem pri dekletih predstavlja kar 51 %, pri fantih pa 69 % zaužite tekočine, kar z zdravstvenega vidika pomeni mnogo premalo vode in mnogo preveč sladkih pijač. Sladke pijače so neposreden vzrok za razvoj debelosti sladkorne bolezni tipa 2. Prekomerno uživanje le teh je povezano tudi z močnim oglaševanjem tovrstnih pijač in nizko ceno, kar je še posebej problematično pri najbolj ranljivi skupini, kot so otroci. Država z zagotavljanjem dostopnosti ključnih priporočenih skupin živil za vse prebivalce, z ustrezno cenovno politiko in drugimi ukrepi lahko pomembno prispeva k boljšim prehranskim navadam prebivalcev v vseh socialno ekonomskih slojih. Tudi obdavčitev hrane in pijač je zato eno od možnih področij ukrepanja za izboljševanje prehranskih navad v populaciji. Vir: Ministrstvo za zdravje

Obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2 v referenčnih ambulantah:

Sladkorna bolezen je kronična bolezen, katere razširjenost hitro raste predvsem zaradi modernega načina življenja. Kar 95 % vseh bolnikov ima sladkorno bolezen tipa 2. Bolnik s sladkorno boleznijo pa v povprečju na svojo bolezen pomisli vsakih dvajset minut, bolezen mu zato predstavlja veliko breme ter vpliva na kakovost njegovega življenja. Obravnava sladkorne bolezni se v Sloveniji nezadržno spreminja po sprejemu nacionalnega programa, še posebej pa z uvedbo referenčnih ambulant. V Sloveniji smo aprila 2011 vzpostavili prve referenčne ambulante družinske medicine, v katerih bomo iskali najustreznejši model oskrbe bolnika s kronično boleznijo, vključno s preprečevanjem in pravočasnim odkrivanjem kronične bolezni. Ena od treh bolezni, ki so prve vključene v njihovo delo, je tudi sladkorna bolezen tipa 2. Od septembra 2011 v tem projektu sodeluje 105 ambulant, kar predstavlja približno osmino vseh v Sloveniji. Sladkorna bolezen je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija glukoze v krvi. Dolgotrajno zvišan krvni sladkor okvari drobne in velike žile in povzroča hude zaplete: možgansko, srčno in periferno žilno bolezen, kronično ledvično odpoved, slepoto, okvaro živcev itn. Prav zato je tako pomembno, da čim bolj zgodaj odkrijemo v populaciji svoje ambulante tiste posameznike, ki so za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 bolj ogroženi kot ostali, bodisi zaradi svojih genetskih lastnosti, bodisi zaradi načina življenja. Tim družinske/splošne medicine v referenčnih ambulantah je razširjen z diplomirano medicinsko sestro, ki bo krepila uspešnost tima v preprečevanju nastanka bolezni in zgodnjem odkrivanju oseb z velikim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, pa tudi v zgodnjem odkrivanju že prisotne, a še neodkrite bolezni. Vir: Katedra za družinsko medicino Medicnske fakultete Univerze v Ljubljani

Kompetenčni profil diplomirane medicinske sestre – edukatorke:

Diplomirane medicinske sestre – edukatorke smo del diabetološkega tima že vrsto let. V najtežjih trenutkih, kot je odkritje bolezni ali sprememba zdravljenja, se pogovorimo z bolnikom, mu svetujemo, ga vzpodbujamo in nudimo oporo, ki jo pri dolgotrajni bolezni bolnik še kako potrebuje. Ob razvoju univerzitetnega študija smo diplomirane medicinske sestre postale kompetentne osebe za promocijo zdravega življenjskega sloga in spremljanja bolezni. Diplomirane medicinske sestre smo zaradi ustrezne usposobljenosti in bogatih izkušenj bolniku bližje tudi na primarnem nivoju in upamo, da se bo z modelom referenčnih ambulant edukacija razvila tudi na tem nivoju. Cilj sodelovanja bolnik, zdravnik in diplomirana medicinska sestra je opolnomočen bolnik – bolnik, ki v vsakem trenutku sprejema optimalne odločitve za potek zdravljenja sladkorne bolezni. V letu 2011 smo diplomirane medicinske sestre edukatorke analizirale svojo vlogo s pomočjo 360 stopinjskega pristopa in izdelale kompetenčni profil našega poklica, izhajajoč iz modernih pristopov, kot je npr. Canmeds projekt. Vir: Zbornica zdravstvene nege – Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji

Obnovljiv recept in farmacevtska skrb pri sladkorni bolezni:

Ena od glavnih nalog lekarniškega farmacevta je, da bolnika s sladkorno boleznijo čim bolje seznani z glavnimi dejstvi, ki vplivajo na izid zdravljenja z zdravili. Bolje bo bolnik poznal svojo bolezen, zdravila in možne neželene učinke oziroma druge zaplete, večja je verjetnost, da bo tudi sam prevzel aktivno vlogo pri zdravljenju. S tem, ko bolnik prevzame aktivno vlogo pri zdravljenju, ima običajno svojo bolezen tudi bolje pod nadzorom. Slovenske lekarne so program farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni povzele po modelu, ki ga je pripravila skupina v okviru skupnega projekta Svetovne zdravstvene organizacije in združenja EuroPharm Forum. Izvajanje programa je še posebej pomembno ob uvajanju izdaje zdravil na obnovljiv recept za kronične terapevtske skupine zdravil, med katerimi so tudi zdravila, s katerimi se zdravijo bolniki s sladkorno boleznijo. Diabetolog ali zdravnik družinske/splošne medicine lahko bolniku, ki dosega cilje zdravljenja, predpiše obnovljiv recept z veljavnostjo do enega leta, na katerega zdravila vedno prejme v isti lekarni. Bolnik tako manjkrat obišče zdravnika samo zaradi predpisovanja zdravil. Zaradi varnosti bolnikov so aktivneje vključeni lekarniški farmacevti. Potrebna je visoka stopnja sodelovanja in zaupanja med bolnikom, zdravnikom in farmacevtom. Vir: Lekarniška zbornica Slovenije

Smernice za zdravljenje bolnika s sladkorno boleznijo:

Diabetološko združenje Slovenije, Združenje endokrinologov Slovenije in Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Internih klinik ter Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana smo maja 2011 v sodelovanju z zdravniki družinske medicine in Sekcijo medicinskih sester v endokrinologiji ter nekaterimi ostalimi specialisti pripravili strokovna navodila. Smernice so temelj za optimalno zdravljenje in vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo. Pripravili smo smernice za otroke in mladostnike, smernice za nosečnice, smernice za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 in osebe z visokim tveganjem zanjo, v pripravi pa so smernice za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1. Klinične smernice so sestavni del nacionalnega programa za obvladovanje in preprečevanje sladkorne bolezni v Sloveniji, katerega naloga pa je tudi omogočiti kakovostno zdravstveno oskrbo v skladu s smernicami. Vir: Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Internih klinik UKC Ljubljana

Zakon o voznikih:

Spremembe zakona o voznikih so v letu 2011 prinesle pomembno novost tudi za bolnike s sladkorno boleznijo. Sposobnost za vožnjo pri sladkorni bolezni odslej ocenjujemo glede na bolnikovo obvladovanje tveganja za hipoglikemijo in ne na podlagi vrste zdravil. Pri izdajanju zdravniških spričeval se povezujemo zdravnik družinske/splošne medicine, diabetolog in specialist medicine dela, odvisno od skupine vozniškega dovoljenja, za katerega kandidira voznik. Zdravljenje z inzulinom samo po sebi tako ni več ovira za pridobitev vozniškega dovoljenja za opravljanje poklica. Vir: Diabetološko združenje Slovenije

55 let Zveze društev diabetikov Slovenije:

Letos mineva 55 let od ustanovitve prvega društva bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji. Oktobra leta 1956 je na pobudo takratnih diabetologov in bolnikov s sladkorno boleznijo v Ljubljani pričelo z delom prvo društvo bolnikov s sladkorno boleznijo. Kmalu so bila ustanovljena društva tudi v Mariboru in Celju. Že v tistih letih je stroka pravilno ocenila, da brez organiziranega delovanja ob vedno večjem številu sladkornih bolnikov ne bo mogoče povečati ozaveščenosti in znanje o nevarnih in hudih posledicah te bolezni. Od prvega društva do danes smo bolniki s sladkorno boleznijo postali uspešna, organizirana in množična organizacija s statusom posebnega družbenega pomena, ki nam ga je dodelilo Ministrstvo za zdravje. Zveza društev diabetikov Slovenije danes povezuje 40 društev, v katerih aktivno sodeluje več kot 18.000 članov.

Partnerji Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020 in nosilni partnerji aktivnosti Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2011 so Zveza društev diabetikov Slovenije, Diabetološko združenje Slovenije, Združenje endokrinologov Slovenije, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Internih klinik UKC Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Pediatrične klinike UKC Ljubljana, Zbornica zdravstvene nege – Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji, Lekarniška zbornica Slovenije in Ministrstvo za zdravje.

Pripravila Alenka Potočnik Ljubljana, 14. 11. 2011

Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj

Smernice urejene po področjih.

Smernice_2011_Platnica_220Od izdaje prvih slovenskih smernic za obravnavo sladkorne bolezni v decembru 2007 je v diabetološki stroki in na njenih interdisciplinarnih področjih prišlo do novosti, pomembnih za delo po merilih dobre klinične prakse. Njihova posodobitev je zato samoumevna in nujna. Diabetološko združenje Slovenije, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pri Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Združenje endokrinologov Slovenije so izdajatelji posodobljenih smernic, oblikovala pa jih je delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh ključnih strok in ustanov, ki so udeleženi pri obravnavi sladkorne bolezni tipa 2. To pot so poleg diabetologov sodelovali tudi predstavniki drugih relevantnih poklicnih profilov: dve zdravnici družinske medicine, s pooblastilom Katedre za družinsko medicino in Sekcije za družinsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu in višja medicinska sestra kot predstavnica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene nege. Taka sestava skupine zagotavlja vsebino v skladu s celostno obravnavo v klinični praksi na vseh ravneh in v vseh vrstah oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.

Način dela delovne skupine in metodologija oblikovanja priporočil je bila enaka kot pri pripravi smernic 2007. Nekaj sprememb je v naslovu in vsebinski strukturi. Poudarek je na odraslih osebah, saj pogostnost sladkorne bolezni tipa 2 začne izrazito naraščati v srednjem življenjskem obdobju in se veča s staranjem. Obravnavi starejših bolnikov je posvečeno posebno poglavje, ne samo zaradi množičnosti teh bolnikov, temveč tudi zaradi posebnosti njihove zdravstvene oskrbe. Novost je tudi obravnava oseb z velikim tveganjem za sladkorno bolezen, ki sega v področje preventive. Prejšnje smernice niso obravnavale preprečevanja sladkorne bolezni tipa 2. Iz teh razlogov je ustrezno spremenjen tudi naslov smernic: prejšnji naslov »Slovenske smernice za zdravstveno oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo« smo spremenili v »Slovenske smernice za obravnavo sladkorne bolezni tipa 2«. Novo je tudi poglavje o parodontalni bolezni, ki je potrebno zaradi pogostnosti in medsebojnega vpliva obeh bolezni. Med poglavji o obravnavi srčno-žilnih zapletov ni več poglavja o možganskožilnih zapletih, ker se njihova obravnava pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 ne razlikuje od obravnave v splošni populaciji. Med triindvajsetimi avtorji posodobljenih smernic je kar dvanajst vidnih strokovnjakov, ki niso diabetologi. S tem pridobljena strokovna širina zagotavlja dobro kakovost vsebine tudi na interdisciplinarnih področjih.

Posodobljene smernice so v maju 2011 verificirali trije razširjeni strokovni kolegiji: RSK internističnih strok, RSK za ginekologijo in porodništvo in RSK zdravstvene nege, slednja dva za poglavja, ki so v njihovi strokovni domeni. V notifikacijo smo jih poslali ključnim institucijam, ki so pomembne za diabetološko stroko in oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.

Celotno (nelektorirano) besedilo smernic je objavljeno na spletni strani www.endodiab.si. Elektronska verzija omogoča dobro preglednost vsebine, poleg tega pa kasnejše modifikacije, ki bodo potrebne, kadar jih bo z dokazi podprta medicina na področju diabetologije zahtevala. Ko se bo sčasoma nabralo dovolj spremenjenih in za vsakdanje delo pomembnih priporočil, bo sledil nov ciklus verifikacije in notifikacije ter objave posodobljenih smernic.Skrajšana verzija smernic je tudi natisnjena v žepni obliki, ki je namenjena hitri in priročni informaciji pri vsakdanjem delu.

Smernice za strokovno obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 so v prvi vrsti namenjene družinskim zdravnikom, pa tudi diabetologom in drugim zdravnikom, ki v praksi obravnavajo bolnike s sladkorno boleznijo. Seveda pa tudi zdravstvenim tehnikom in medicinskim sestram, ki so vključeni v edukacijo ali kako drugo dejavnost v zvezi z obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo.

Doc. dr. Marko Medvešček, dr. med.
Prim. Franc Mrevlje, dr. med.

Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica 2011

by Iztok Štotl on

Diabetološko združenje Slovenije skupaj s soorganizatorji ter sponzorji vabi na sklop dogodkov:

»SLADKORNA BOLEZEN, KRVNI TLAK IN LEDVICA 2011«

Srečanja so namenjena laični javnosti in zdravstvenim strokovnjakom mnogih strok in bodo potekala od 17. do 21. maja 2011 v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in v City Hotelu v Ljubljani.

PROGRAM

17.5.2011: »Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica 2011 – vidik bolnika«

18.5.2011: »Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica 2011 – mesto medicinskih sester in lekarniških farmacevtov«

19.5.2011: »Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica 2011 – različne bolezni, različne zdravniške stroke, en bolnik«

20. in 21.5.2011: European Diabetic Nephropathy Study Group at EASD, 24th Annual General Meeting

Krovni organizator:
Diabetološko združenje Slovenije

Soorganizatorji:

Diabetološko združenje Slovenije

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Zveza društev diabetikov Slovenije

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije

Sekcija za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu

Sponzorji:

Zlati sponzor

Abbott Laboratories

Bronasti sponzorji

Roche farmacevtska družba d.o.o

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Novo Nordisk d.o.o.

Lek d.d.

Sponzorji:

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Berlin-Chemie AG, podružnica Ljubljana

Zaloker & Zaloker d.o.o.

Servier Pharma d.o.o.

Medis d.o.o.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, podružnica Ljubljana

Krka d.d.

Sanofi-aventis d.o.o.

Pfizer, podružnica Ljubljana

Novartis Pharma Services AG

Merck Serono d.o.o.

Cost of illness

by Iztok Štotl on

14.4.2010 smo se na srečanju Diabetološkega združenja Slovenije z vodilnimi v farmacevtskih družbah in drugih podjetij, ki sodelujete pri oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo, dogovorili, da sprejmemo pobudo za skupen projekt – “cost of illness” raziskavo za sladkorno bolezen v Sloveniji.

Naslednji srečanji bosta v torek 22.6.2010 ob 18h in v sredo 23.6.2010 ob 17h, v Modrem salonu UKC Ljubljana, 1. nadstropje.

Srečanje bo potekalo po naslednjem dnevnem redu:

1. Prevetritev mnenj od zadnjega srečanja

2. “Cost of illness” projekt za sladkorno bolezen v Sloveniji

3. Projekti Diabetološkega združenja Slovenije, ki so v teku: strokovne smernice za sladkorno bolezen tipa 2, dogodek “Sladkorna bolezen, krvni tlak in ledvica”, maj 2011, v sklopu katerega bo tudi srečanje Evropskeskupine za diabetično nefropatijo (ESGDN) pri EASD

4. Razno.

Vljudno vabljeni.

Jelka Zaletel Vrtovec, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije

Krvni tlak v klinični praksi

by Iztok Štotl on

Zdravljenje zvišanega krvnega tlaka je eden najpomembnejših aspektov celostne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo. V zadnjem času se je na področju krvnega tlaka pojavilo precej novosti. Zato prisrčno vabljeni na srečanje, kjer bomo poskušali osvetlititi zadnja spoznanja s tega področja. Predstavljeni bodo vidiki višje medicinske sestre – edukatorice, družinskega zdravnika in diabetologa.

Srečanje organizira Diabetološko združenje Slovenije v sodelovanju s Sekcijo za arterijsko hipertenzijo, v petek dne 4.6.2010 ob 15.30. uri – UKC Ljubljana predavalnica 1, pritličje.

PROGRAM:

Moderator: asist.dr. Jelka Zaletel Vrtovec, dr.med.

15.30: začetek razstave sponzorjev.
16.00 – 16.20: asist.dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.med.: Najnovejše raziskave s področja arterijske hipertenzije: znane še zadnje neznanke?
16.20 – 16.40: asist.mag. Jana Brguljan-Hitij, dr.med.: Novosti v smernicah za obravnavo arterijske hipertenzije: ali smo bolnike s sladkorno boleznijo zdravili napačno?
16.40 – 17.00: prim.asist. Jana Govc Eržen, dr.med.: Družinski zdravnik in arterijska hipertenzija pri bolniku s sladkorno boleznijo.
17.00 – 17.15: Razprava in sklepi.

17.15 – 17.45 ODMOR

17.45 – 18.05: mag. Primož Dolenc, dr.med.: Spremljanje krvnega tlaka doma: prava smer?
18.05 – 18.25: Andreja Šum, VMS: Vloga diplomirane medicinske sestre pri zdravljenju arterijske hipertenzije.
18.25 – 18.45: Rajko Svilar, dr.med. in Andrejina Kobal, VMS: Uvedba samomerjenja krvnega tlaka v diabetološki ambulanti: predstavitev modela.
18.45 – 19.05: Razprava in sklepi.

Koordinatorica dogodka: asist.dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.med.

Spoštovani kolegi.

Smo v časih, ko je bolnikov vložek v lastno zdravje vse pomembnejši. Vsi, ki se z bolnikom srečujemo, moramo in želimo prispevati k njegovemu znanju, mu podat prave informacije ob pravem času in gradit njegovo motivacijo in notranjo samozavest, da se bo lahko s polno odgovornostjo odločal v vsakodnevnem življenju za prave izbire.

Zato Vas vljudno vabim naFestival edukacijskih gradiv, programov in praks za oskrbo bolnika s sladkorno boleznijo, ki ga organizira Diabetološko združenje Slovenije in bo 15.5.2010 v UKC Ljubljana, Predavalnica 1, pritličje.

Program

Gostiteljica: Jelka Zaletel Vrtovec, predsednica

Festival edukacije ali festival opolnomočenja bolnika?

8.30 – 9.00:
Jelka Zaletel Vrtovec, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije
Predstavnik Ministrstva za zdravje
Jana Govc Eržen, nacionalna koordinatorica za preventivo srčno-žilnih bolezni
Predstavnik ZZZS(potrditev udeležbe še čakamo)
Mateja Tomažin Šporar, predsednica Sekcije medicinskih sester v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene nege

Organizirano delovanje bolnikov ima dolgo tradicijo

9.00 – 9.15: Marko Medvešček, Maruša Pavčič: Knjiga »Sladkorna bolezen tipa 2«
9.15 – 9.30: Janko Kušar: Zveza društev diabetikov Slovenije
9.30 – 9.45: Jolanda Polanec, Karmen Janša: Šopek planinskih poti za sladkorne bolnike
9.45 – 10.00: Judita Erjavec in Maruša Pavčič: Učne delavnice Društva diabetikov Ljubljana
10.00 – 10.10: Maruša Pavčič, Aleš Skvarča: Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za učence osnovnih in srednjih šol
10.10 – 10.15: Aleš Skvarča: Prvi sladki koraki

10.15 – 10.30: Odmor

Sladkorna bolezen in mediji

10.30 – 10.45: Mojca Lorenčič: Preventiva dejavnost ozaveščanja ob svetovnem dnevu ledvic. Zaščiti ledvice – nadzoruj diabetes!
10.45-11.00: Predstavnik Tiskovne agencije Morel: Edukacija in mediji – strokovna zdravstveno vzgojna revija Vita

Prehrana – vsakodnevne dileme bolnika s sladkorno boleznijo

11.00 – 11.15: Tanja Pajk Žontar: Potrošnik – veš, kaj ješ?
11.15 – 11.30: Mojca Bizjak: Prehrana sladkornega bolnika
11.30 – 11.45: Irena Sedej: DGE Prehranska piramida
11.45 – 12.00: Ruža Pandel: Pomen maščob v prehranskem svetovanju bolnikov s sladkorno boleznijo
12.00 – 12.15: Tamara Poklar Vatovec: Predstavitev študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika

Privatni sektor sodeluje v oskrbi bolnika s sladkorno boleznijo

12.15 – 12.30: Joži Groboljšek: Edukacijski portfolio Accu-Check

12.30 – 13.15: Odmor

Promocija zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni

13.15 – 14.00: Sanja Vrbovšek s sopredavatelji: Predstavitev programa CINDI
14.00 – 14.15: Andreja Drev: Sedeč življenjski slog, sladkorna bolezen tipa 2 in telesna dejavnost (spletno gradivo)
14.15 – 14.30: Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Matej Gregorič: Omejevanje trženja nezdrave hrane in pijače otrokom

Bolnik s sladkorno boleznijo se srečuje z raznovrstnimi strokovnjaki

14.30 – 14.45: Mateja Bandur: Sladkorni bolnik in patronažna sestra
15.00 – 15.15: Valnea Jurečič; Lekarniški farmacevt – podpora pri obvladovanju sladkorne bolezni
15.15 – 15.30: Jana Govc Eržen: Šola hujšanja

15.30 – 16.00: Odmor

16.00 – 16.15: Majda Mori Lukančič: Didaktična igra za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2
16.15 – 16.30: Andreja Žnidaršič: Skupinska edukacija ob uvedbi insulina
16.30 – 16.45: Karin Kanc: jazindiabetes je FIT
16.45 – 17.00: Mateja Kšela Gantar: Reflexa ® nogavica za diabetike
17.00 – 17.15: Marija Madronič: Sladkorni bolnik in hemodializno zdravljenje

17.15 – 17.30: Sklep

Spet bo en lep dogodek, lepo vabljeni.

Jelka Zaletel Vrtovec, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije

Svet DiabZS

by Iztok Štotl on

Spostovani kolegi, člani sveta Diabetološkega združenja Slovenije

Ob umiku aplikatorja NovoLet s slovenskega tržišča se kot vodje ambulant in bolnišničnih oddelkov soočate z nekaterimi vsebinskimi, predvsem pa organizacijskimi vprašanji. Marsikatera lahko rešimo skupaj in drug drugemu pomagamo najti najoptimalnejše rešitve. Zato predlagam, da se dobimo 3.3.2010 ob 17.30 v UKC Ljubljana v sejni sobi 2 – Modri salon, 1.nadstropje (v avli po stopnicah v 1. nadstropje), desno ob stopnicah). Strokovne in strokovno-organizacijske dileme:

1. ambulantno zdravljenje v diabetoloških ambulantah:

 • identifikacija bolnikov, ki uporabljajo aplikator NovoLet
 • klinična pot prevajanja na drug aplikator/drugo vrsto insulina/drugo insulinsko shemo
 • ocena potrebnih virov, obremenitve, rešitve

2.hospitalno urejanje glikemije:

Dejstva:

 • humani insulini – v aplikatorjih za večkratno uporabo razen NovoLeta ta hip drugih ni na voljo, kakšno bo stanje v bližnji prihodnosti ta hip še ni jasno
 • uporaba aplikatorjev za večkratno uporabo za aplikacijo humanih insulinov v bolnišnicah ni sprejemljiva, saj so aplikatorji za večkratno uporabo izrecno opredeljeni za individualno uporabo
 • aplikacija humanih insulinov po umiku NovoLeta z injekcijskimi brizgami  »insulinkami« je ustrezna opcija
 • potrebna bo strokovna razprava, kako naprej

Izzivi:

 • obveščanje bolnišničnih lekarn o ukinitvi NovoLeta, dogovor z njimi, kako naprej v prehodnem obdobju, dokler ne bodo na voljo humani insulini v aplikatorjih za večkratno uporabo
 • obveščanje kolegov in sester o ukinitvi NovoLeta, dogovor z njimi, kako naprej v prehodnem obdobju (predstojniki oddelkov in glavne medicinske sestre kot naslovniki)
 • edukacija vsega zdravstvenega kadra ( srednje in višje/diplomirane medicinske sestre) o aplikaciji humanega insulina z drugimi pripomočki: kateri pripomočki, ocena potrebnih virov, obremenitve, rešitve

3.druge okoliščine, ko se bolniki in zdravstveni strokovnjaki srečujejo z ukinitvijo aplikatorja NovoLet

 • obveščanje družinskih zdravnikov, sporočimo jim klinično pot za take bolnike
 • lekarne: lekarnam je bilo s strani družbe NovoNordisk naloženo, da bolnike seznanjajo z ukinitvijo tega aplikatorja, na navodilu je izrecno navodilo, naj se bolnik zglasi k zdravniku; v izogib tavanju bolnikov od enega do drugega zdravnika bi kazalo lekarnam z naše strani pojasniti, h komu naj se bolnik zglasi (tipično k zdravniku, ki sicer vodi bolnikovo sladkorno bolezen, dobro bi bilo dodatki že konkretna navodila za vaše območje- npr. telefon, ure)
 • obveščanje s strani družbe NovoNordisk bo teklo tudi med bolniki, zato je potrebna klinična pot za bolnike, ki se bodo pri nas zglasili na lastno iniciativo
 • domovi za starejše občane
 • za vse navedeno – ocena potrebnih virov, obremenitve, rešitve.

4. PREVETRITEV STROKOVNIH STALIŠČ O HOSPITALNEM UREJANJU GLIKEMIJE – NAČRT ZA NADALJNJE DELO, PREDLOG BO PREDSTAVILA VILMA URBANČIČ (DODATNA TOČKA, KI JE V NAJAVI V ZAČETKU FEBRUARJA 2010 ŠE NI BILO)

Vabim vas, da zgornji spisek zagat dopolnimo, na tem srečanju pa predlagam, da prikažete svoje rešitve in nerešene zagate, da bi jih rešili skupaj.

Lepo vabljeni.

Jelka Zaletel Vrtovec, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije